APG – Automated Password Generator

Fajnym programem wspomagającym tworzenie haseł jest apg. Pozwala on w szybki sposób wygenerować dobre hasła. Dobrym zwyczajem jest użyć przełączników określających długość hasła -m (minimalna długość) i (-x – maksymalna długość) oraz reguł co hasło ma zawierać czyli -M (L – małe litery, -C duże litery oraz -N liczby).

Przykład użycia:

# apg -M LCN -m 32 -x 32
cawOvperAphfavsierpOcsherpizDav1
TothujfomisebciTwatdeshkOtguzeb4
TijabKitnejdudTakucsyegnedNasht9
snesAlpyidcus4krepJokyalshOvonyu
pokDuAriddyatsUmtolIafsinPanhif5
InonAkpiedribvolfoddIfNifHykDig0

Chef – instalacja klienta i dodanie go przez użycie knife

Instalacja klienta jest prosta: wykonujemy jeden skrypt, który ściągnie i zainstaluje wszystko:

[root@server1 ~]# curl -L https://www.opscode.com/chef/install.sh | sudo bash
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 19602 100 19602  0   0 16096   0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 16106
el 6 i686
Getting information for chef stable for el...
downloading https://omnitruck-direct.chef.io/stable/chef/metadata?v=&p=el&pv=6&m=i686
 to file /tmp/install.sh.1537/metadata.txt
trying wget...
sha1  d85315adde9ff0889358ea96341a1e38aabe4e36
sha256 db1dd569f3f99f56d2446b30f5f75b2bf6b7d786f93e6b3be60b14c297639acc
url   https://packages.chef.io/stable/el/6/chef-12.11.18-1.el6.i386.rpm
version 12.11.18
downloaded metadata file looks valid...
downloading https://packages.chef.io/stable/el/6/chef-12.11.18-1.el6.i386.rpm
 to file /tmp/install.sh.1537/chef-12.11.18-1.el6.i386.rpm
trying wget...
Comparing checksum with sha256sum...

WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING

You are installing an omnibus package without a version pin. If you are installing
on production servers via an automated process this is DANGEROUS and you will
be upgraded without warning on new releases, even to new major releases.
Letting the version float is only appropriate in desktop, test, development or
CI/CD environments.

WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING

Installing chef
installing with rpm...
ostrzeżenie: /tmp/install.sh.1537/chef-12.11.18-1.el6.i386.rpm: Nagłówek V4 DSA/SHA1 Signature, identyfikator klucza 83ef826a: NOKEY
Przygotowywanie…          ################################# [100%]
Aktualizowanie/instalowanie…
  1:chef-12.11.18-1.el6       ################################# [100%]
Thank you for installing Chef!

Gdy mamy skonfigurowany knife, dodanie kolejnego klienta nie stanowi problemu:

[root@server1 ~]# knife bootstrap server1.localnet -N sevrrver1
Creating new client for server1
Creating new node for server1
Connecting to server1.localnet
root@server1.localnet's password: 
server1.localnet -----> Existing Chef installation detected
server1.localnet Starting the first Chef Client run...
server1.localnet Starting Chef Client, version 12.11.18
server1.localnet resolving cookbooks for run list: []
server1.localnet Synchronizing Cookbooks:
server1.localnet Installing Cookbook Gems:
server1.localnet Compiling Cookbooks...
server1.localnet [2016-06-10T21:20:44+02:00] WARN: Node server1 has an empty run list.
server1.localnet Converging 0 resources
server1.localnet 
server1.localnet Running handlers:
server1.localnet Running handlers complete
server1.localnet Chef Client finished, 0/0 resources updated in 08 seconds

Linux i konsole szeregowe

Jakie konsole jakie szeregowe ma system?

Teoretycznie wszystkie pliki /dev/ttyS* są konsolami, jednak nie wszystkie są prawdziwe, cześć z nich po prostu rezerwują miejsce.

Prawdziwe możemy znaleźć przeszukując dmesg (ale pamiętać należy ze ten bufor jest cały czas nadpisywany więc może kłamać)

[root@server1 ~]# dmesg | grep tty
[  0.000000] console [tty0] enabled
[  0.842783] 00:05: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[  0.863343] 00:06: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A

Czy port szeregowy pracuje naprawdę, możemy użyć programu setserial:

[root@server1 ~]# setserial -g /dev/ttyS[0123]
/dev/ttyS0, UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4
/dev/ttyS1, UART: 16550A, Port: 0x02f8, IRQ: 3
/dev/ttyS2, UART: unknown, Port: 0x03e8, IRQ: 4
/dev/ttyS3, UART: unknown, Port: 0x02e8, IRQ: 3

Programy do pracy z konsolami szeregowymi to np. minicom.

Linux: dodawanie dysków online

Cała sztuka polega na przeskanowaniu jeszcze raz magistrali scsi. Możesz wykonać to następującą komendą:

 for HOST in `ls /sys/class/scsi_host/`; do echo "Scanning $HOST"; echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/$HOST/scan; done

Efekt w logu jest następujący

Jan 4 05:48:08 master1 kernel: sd 2:0:2:0: [sdc] Cache data unavailable
Jan 4 05:48:08 master1 kernel: sd 2:0:2:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Jan 4 05:48:08 master1 kernel: sdc: sdc1

Następnie należy po prostu sformatować dysk :).

puppet: hash i templates

Wykorzystanie hash-y jest bardzo wygodne, gdyż pozwala utrzymać strukturę danych z informacją o ich wykorzystaniu. Wyobraźmy sobie, że chcemy zarządzać plikiem /etc/exports zarządzającym wyeksportowanymi systemami plików. Niech nasz hash opisujący udostępniane pliki ma postać:

	$fs= 
	{		
		"/export/repos/" =>
			{
				"10.40.0.20" => 
				{ 
					"server" => "10.40.0.20",
					"options" => "ro",
				},				
			},
		"/export/ks" =>
			{

				"10.40.0.20" => 
					{ 
						"server" => "10.40.0.20",
						"options" => "ro",
					},				
			

				"10.40.0.21" => 
					{
						"server" => "10.40.0.21",
						"options" => "rw",
					},
			},

	}	

Wtedy template może wyglądać następująco:

<% @fs.each do |fs_key, fs_machines| %>
<%= fs_key %> <% fs_machines.each do |machine, options| %> <%= machine %>(<%= options['options'] %>) <% end %> 
<% end %>

Puppet i hiera: debugowanie

Hiera czyli hierarchiczna baza danych bardzo często używana jest razem z puppetem. Jak sprawdzić jakie dane ona przekaże do puppeta? Spójrz na przykłady poniżej:

[root@master1 ~]# hiera -d classes environment=lab1
DEBUG: Sat Dec 20 18:59:05 -0500 2014: Hiera YAML backend starting
DEBUG: Sat Dec 20 18:59:05 -0500 2014: Looking up classes in YAML backend
DEBUG: Sat Dec 20 18:59:05 -0500 2014: Looking for data source lab1
DEBUG: Sat Dec 20 18:59:05 -0500 2014: Found classes in lab1
["u4y_base"]

albo przykład bardziej skomplikowany:

[root@master1 node]# hiera -d classes environment=lab1 ::fqdn=master1
DEBUG: Wed Feb 11 19:53:03 +0100 2015: Hiera YAML backend starting
DEBUG: Wed Feb 11 19:53:03 +0100 2015: Looking up classes in YAML backend
DEBUG: Wed Feb 11 19:53:03 +0100 2015: Looking for data source lab1/node/master1
DEBUG: Wed Feb 11 19:53:03 +0100 2015: Found classes in lab1/node/master1
["apache",
 "firewall_trojans_ignore",
 "u4y_dhcpd",
 "u4y_dhcpd::c_dhcp_client_firewall",
 "u4y_dns_server",
 "u4y_firewall",
 "u4y_nfs",
 "u4y_nfs::c_server_firewall",
 "u4y_host",
 "u4y_repo_sync",
 "u4y_host::c_install",
 "u4y_pxelinux",
 "u4y_pxelinux::c_centos",
 "u4y_firewall::c_service",
 "u4y_puppet_server",
 "u4y_kickstart_server",
 "u4y_kickstart_server::c_kickstart_file",
 "u4y_repo_sync::c_centos6",
 "u4y_repo_sync::c_centos7",
 "u4y_tftp_server",
 "u4y_users::c_users",
 "u4y_sshd",
 "u4y_packages::c_packages",
 "u4y_selinux"]

VIOS: Link aggregation

Aby utworzyć urządzenie Link Aggregation ent5 z adapterami fizycznej sieci Ethernet ent3 i ent4 oraz adapterem zapasowym ent2, należy wpisać następującą komendę:

mkvdev -lnagg ent3,ent4 -attr backup_adapter=ent2

ent5 available

Aby dodać adapter ent8 do Link Aggregation ent5 należy wykonać polecenie:

cfglnagg -add ent5 ent8

Więcej: http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/8205-E6D/p7hcg/cfglnagg.htm?cp=8205-E6D%2F0-8-3-8-2-17

SVN: Tworzenie backupów i odtwarzanie repozytoriów

Tworzenie backupów repozytoriów SVN

Backup tworzymy korzystając z polecenia svnadmin dump:

svnadmin dump path_to_repo > backup_file 

Prawdzimy przykład:

svnadmin dump /data/svn/repos/unix_admin/ | gzip -9 > ./unix_admin_20141010_2039.dump.gz

Przydatną opcją jest -q (quite) powodująca wyświetlanie tylko komunikatów błędów.

Odtwarzanie repozytoriów SVN

Jak już mamy zainstalowany pakiet subversion i skonfigurowany główny katalog repozytoriów, poszczególne
projekty możemy odtworzyć korzystając z polecenia:

svnadmin load path_or_repo < backup_file

Prawdziwy przykład:

svnadmin load /data/svn/repos/unix_admin/ < unix_admin_20141010_2039.dump