Konsola – Informacje o samym sobie

Zalogujmy się najpierw do sytemu. Po wpisaniu swojego identyfikatora oraz hasła zobaczymy znak zachęty $ (znak # standardowo jest wyświetlany dla konta administratora).

[ziutus@localhost ziutus]$

Sprawdźmy teraz jako kogo rozpoznaje nas system. Uczynimy to przy pomocy whoami

[ziutus@localhost ziutus]$ whoami
ziutus

Następnie zobaczmy do jakich grup należymy:

[ziutus@localhost ziutus]$ groups
ziutus usb fileshare lp

Pamiętajmy jednak iż w systemach unixowych użytkownik rozpoznawany jest tak naprawdę po numerach identyfikacyjnych. Poznamy je dzięki komendzie id:

[ziutus@localhost ziutus]$ id
uid=501(ziutus) gid=501(ziutus) grupy=501(ziutus),43(usb),16(fileshare),7(lp)

Pierwsze polecenie dość często stosujemy, gdy mamy wiele kont oraz tożsamości. Razem z poleceniem hostname pozwala określić gdzie jesteśmy i pod jaką tożsamością. Drugie polecenie pozwala nam określić do jakich grup należymy, a dzięki temu jakie uprawnienia możemy mieć. Ostatnie polecenie jest bardzo przydatne, gdy reinstalujemy system ale chcemy przenieść użytkowników nowego systemu.

Jeżeli chcemy zobaczyć jak długo mamy ważne konto i jakie rygory mamy względem zmiany hasła możemy użyć polecenia chage z parametrem -l

[ziutus@duzy ziutus]$ chage -l ziutus
Minimum:    0
Maximum:    99999
Warning:    7
Inactive:    -1
Last Change:      sty 15, 2003
Password Expires:    Never
Password Inactive:   Never
Account Expires:    cze 06, 2003

Oczywiście dyski nie są z gumy. W przypadku systemów wieloużytkowych warto wiedzieć ile miejsca możemy wykorzystać na dyskach.

[ziutus@localhost ziutus]$ quota
Limity dyskowe dla user ziutus (uid 501):
 System plików  bloki miękki twardy  pobł.  pliki miękki twardy  pobł.
   /dev/hdd3  3306*  4000  1500       584  1000  1500

Sprawdźmy jakiej powłoki używamy:

[ziutus@localhost ziutus]$ echo $SHELL
/bin/bash

Jeżeli aktualna powłoka nam nie odpowiada zawsze możemy ją zmienić. Najpierw należałoby jednak wiedzieć jakie mamy do dyspozycji. Możemy to sprawdzić dzięki spisowi wszystkich dostępnych powłok w systemie. Znajduje się on w pliku /etc/shells. Wyświetlając jego zawartość poznamy ich nazwy.

[ziutus@localhost ziutus]$ cat /etc/shells
/bin/sh
/bin/bash

Kolejną ważną informacją są ustawienia naszej powłoki. Dzięki temu możemy zmienić niektóre jej ustawienia dostosowując ją do naszych potrzeb.

[ziutus@localhost ziutus]$ env
PWD=/home/ziutus
XAUTHORITY=/home/ziutus/.Xauthority
LC_MESSAGES=pl
HOSTNAME=localhost.localdomain
NLSPATH=/usr/share/locale/%l/%N
LESSKEY=/etc/.less
LANGUAGE=pl
LESSOPEN=|/usr/bin/lesspipe.sh %s
LESS=-MM
BROWSER=kfmclient openProfile webbrowsing
USER=ziutus
HISTCONTROL=ignoredups
LS_COLORS=no=00:fi=00:di=01;34:ln=01;36:pi=40;
 33:so=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=01;05;37;41:
mi=01;05;37;41:ex=01;32:*.cmd=01;32:*.exe=01;32:*.com=01;32:
*.btm=01;32:*.bat=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.tbz2=01;31:
*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lha=01;31:
*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.gz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:
*.tz=01;31:*.rpm=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:
*.bmp=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.png=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:
LC_TIME=pl
MACHTYPE=i586-mandrake-linux-gnu
KDE_MULTIHEAD=false
HELP_BROWSER=kfmclient openProfile webbrowsing
MAIL=/var/spool/mail/ziutus
INPUTRC=/etc/inputrc
GTK_RC_FILES=/etc/gtk/gtkrc:/home/ziutus/.gtkrc:/home/ziutus/.gtkrc-kde
XMODIFIERS=@im=none
LANG=pl
LC_NUMERIC=pl
COLORTERM=
DISPLAY=:0.0
LOGNAME=ziutus
SHLVL=4
LC_CTYPE=pl
SESSION_MANAGER=local/localhost.localdomain:/tmp/.ICE-unix/2247
SHELL=/bin/bash
HOSTTYPE=i586
QT_XFT=0
OSTYPE=linux-gnu
HISTSIZE=1000
HOME=/home/ziutus
TERM=xterm
PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/home/ziutus/bin
SECURE_LEVEL=2
LC_MONETARY=pl
LC_COLLATE=pl
mc=() { mkdir -p $HOME/.mc/tmp 2>/dev/null;
 chmod 700 $HOME/.mc/tmp;

ćwiczenie 3

Proszę sprawdzić następujące informacje:

 1. jako kto Państwo występują w systemie
 2. do jakich grup użytkowników Państwo należą
 3. jakie identyfikatory numeryczne zostały Państwu przydzielone przez system.

 

Odpowiedzi do ćwiczeń

ćwiczenie 3

Problemy, które mamy tutaj do rozwiązania są dokładnie opisane w treści rozdziału. Informację o tym kim jesteśmy dla systemu uzyskujemy przy pomocy polecenia whoami. Informację o grupach dzięki komendzie groups. Natomiast informację o grupach mamy dzięki programowi id.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *