Uzyskanie kontroli nad serwerem baz danych MySQL

W przypadku przejmowania serwera baz danych bez otrzymania haseł administratorskich musimy umieć na nowo ustawić hasło administratora. Najprostszy sposób to zatrzymanie serwera baz danych, uruchomienie go z pominięciem kontroli praw dostępu, ustanowienie nowego hasła administratora i ponowne, normalne uruchomienie serwera. Przejdźmy do szczegółów.

Zatrzymanie serwera baz danych:

ebian:/etc/mysql# /etc/init.d/mysql stop
Stopping MySQL database server: mysqld.

Uruchomienie go z pominięciem sprawdzania praw dostępu:

debian:/etc/mysql# mysqld --skip-grant-tables
mysqld: ready for connections.
Version: '4.0.18-log' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306

Połączenie się z bazą danych bez podawania hasła:

debian:~# mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.0.18-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>

I zmiana hasła dostępu dla adminstratora:

mysql> use mysql;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed


mysql> UPDATE user set Password=PASSWORD('ziutus') where Host='localhost' and
  -> User="root";
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql>quit;

Z innej konsoli wydajemy polecenie zatrzymania serwera baz danych:

killall -15 mysqld

Wtedy proces serwera MySQLa zakończy swoje działanie:

040820 3:56:40 mysqld: Normal shutdown

040820 3:56:40 mysqld: Shutdown Complete

Ponowne uruchomienie baz danych:

debian:/etc/mysql# /etc/init.d/mysql start
Starting MySQL database server: mysqld.

Mała uwaga: Gdybyśmy byli włamywaczami i chcieli uzyskać jakieś informacje z bazy danych, a mielibyśmy uprawnienia administratora systemu bazy danych, to pomijając punkt o zmianie hasła i zastępując go wybieraniem danych z baz danych moglibyśmy zrobić to prawie niezauważalnie (zauważalne byłyby tylko dwa restarty baz danych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *