VIOS: Link aggregation

Aby utworzyć urządzenie Link Aggregation ent5 z adapterami fizycznej sieci Ethernet ent3 i ent4 oraz adapterem zapasowym ent2, należy wpisać następującą komendę:

mkvdev -lnagg ent3,ent4 -attr backup_adapter=ent2

ent5 available

Aby dodać adapter ent8 do Link Aggregation ent5 należy wykonać polecenie:

cfglnagg -add ent5 ent8

Więcej: http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/8205-E6D/p7hcg/cfglnagg.htm?cp=8205-E6D%2F0-8-3-8-2-17

SVN: Tworzenie backupów i odtwarzanie repozytoriów

Tworzenie backupów repozytoriów SVN

Backup tworzymy korzystając z polecenia svnadmin dump:

svnadmin dump path_to_repo > backup_file 

Prawdzimy przykład:

svnadmin dump /data/svn/repos/unix_admin/ | gzip -9 > ./unix_admin_20141010_2039.dump.gz

Przydatną opcją jest -q (quite) powodująca wyświetlanie tylko komunikatów błędów.

Odtwarzanie repozytoriów SVN

Jak już mamy zainstalowany pakiet subversion i skonfigurowany główny katalog repozytoriów, poszczególne
projekty możemy odtworzyć korzystając z polecenia:

svnadmin load path_or_repo < backup_file

Prawdziwy przykład:

svnadmin load /data/svn/repos/unix_admin/ < unix_admin_20141010_2039.dump

VIOS, AIX i wirtualizacja sieci czyli sea – shared ethernet adapter

Tworzenie SEA (Sherad Ethernet Adapter)

Do stworzenia SEA adaptera potrzebujemy:

 • fizycznego adaptera, do którego podłączymy się, oznaczmy go PHYS
 • wirtualnego adaptera, oznaczmy go VIRT
 • domyślny VLAN ID, oznaczmy go VLAN
mkvdev -sea PHYS -vadapter VIRT -default VIRT -defaultid VLAN

SEA z kanałem kontrolnym w środowisku dual VIOS

Jeżeli używamy dwóch VIOSów, możemy stworzyć konfigurację, w której jeden SEA na jednym VIOSie pracuje w standby i bierze ruch z drugiego, gdy pojawią się jakieś problemy.
Tworzymy wtedy prywatny kanał komunikacji (przy wykorzystaniu virtualnego interfejsu i dedykowanego VLAN-a). Komenda tworząca w tym wypadku adapter SEA to:

mkvdev -sea PHYS -vadapter VIRT -default VIRT -defaultid VLAN -attr ha_mode=auto ctl_chan=CONT

Gdzie PHYS, VIRT VLAN to znane wcześniej nam oznaczenia intefesjów ale pojawiają się nowe wartości: –attr ha_mode=auto (VIOSy między sobą decydują który interface jest zapasowy
a który podstawowy oraz ctl_chan=CONT, który określa wirtualny interfejs do komunikacji między VIOSami.

np:

mkvdev -sea ent4 -vadapter ent6 -default ent6 -defaultid=1 -attr ha_mode=auto ctl_chan=ent5

Manualny failover w tym wypadku można osiągnąć przez:

chdev -dev ent20 -attr ha_mode=standby 
chdev -dev ent20 -attr ha_mode=auto 

AIX, VIOS i NPIV

Przegląd możliwości NPIV

Do przeglądania ilości dostępnych wirtualnych adapterów „Fibre Channel” służy polecenie lsnports.

$ lsnports
name physloc fabric tports aports swwpns awwpns
fcs3 U789D.001.DQDYKYW-P1-C6-T2 1 64 63 2048 2046

Gdzie:

 • fabric – if 0 – no support of NPIV, if 1 – NPIV is supported,
 • tports – maximum number of virtual Fibre Channel (NPIV) adapters per physical Fibre Channel port
 • aports – Display number of available physical ports
 • swwpns – Maximum number of WWPNs supported by the physical Fibre Channel port
 • awwpns – Display total numbers of WWPNs that physical port support.

Przegląd mapowania

Wszystkie mapowania możemy przejrzeć korzystając z polecenia:

lsmap -npiv -all

Jeżeli interesuje nas konkretny interface:

lsmap -vadapter vfchost0 -npiv 

Wyjaśnienie wyniku polecenia

lsmap -vadapter vfchost0 -npiv 

Name     Physloc              ClntID ClntName    ClntOS
------------- ---------------------------------- ------ -------------- -------
vfchost0   U8203.E4A.05A6DD1-V1-C41        3 mylpar6    AIX

Status:LOGGED_IN
FC name:fcs1          FC loc code:U789C.001.DQDH231-C3-T2
Ports logged in:2
Flags:a
VFC client name:fcs0      VFC client DRC:U8203.E4A.05A6DD1-V3-C41-T1

Znaczenie statusu i flag:

 1. Status:LOGGED_IN, Flags: a – wirtualny adapter jest zmapowany do fizycznego adaptera, powiązany klient jest uruchomiony.
 2. Status:NOT_LOGGED_IN, Flags:1 – wirtualny adapter nie jest zmapowany do fizycznego adaptera,
 3. Status:NOT_LOGGED_IN, Flags:4 – powiązany klient nie jest uruchomiony (a wirtualny adapter jest powiązany do fizycznego adaptera),

Dodanie nowego vfchost-a do adaptera

Map adapter vfchost2 to adapter fcs1

vfcmap -vadapter vfchost2 -fcp fcs1

Sprawdzamy status:

lsmap -vadapter vfchost2 -npiv 

Usunięcie mapowania

vfcmap -vadapter vfchost0 -fcp

Wylistowanie wszystkich wirtualnych portów

hscroot@hmc: lsnportlogin -m pserver --filter "lpar_ids=12"
lpar_name=mylpar,lpar_id=12,profile_name=default,slot_num=51,wwpn=c050726670a0002c,wwpn_status=1,logged_in=vios,wwpn_status_reason=null
lpar_name=mylpar,lpar_id=12,profile_name=default,slot_num=51,wwpn=c050726670a0002d,wwpn_status=1,logged_in=vios,wwpn_status_reason=null
lpar_name=mylpar,lpar_id=12,profile_name=default,slot_num=52,wwpn=c050726670a0002e,wwpn_status=1,logged_in=vios,wwpn_status_reason=null
lpar_name=mylpar,lpar_id=12,profile_name=default,slot_num=52,wwpn=c050726670a0002f,wwpn_status=1,logged_in=vios,wwpn_status_reason=null

Lub jeżeli chcemy wylistować dane dotyczące kilku lparów:

hscroot@hmc: lsnportlogin -m pserver --filter "\"lpar_ids=12,13\""

Zalogowanie wirtualnego portu

Zalogowanie wszystkich wirtualnych adapterów LPAR-a o ID 12 do SAN-a

chnportlogin -o login -m pserver --id 12

Wylogowanie wirtualnego portu

Wylogowanie wszystkich wirtualnych portów z SAN-a należących do lpar-u numer 12

chnportlogin -o logout -m pserver --id 12